Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. 

Du kan give en fremtidsfuldmagt til én eller flere personer, som du selv udpeger. Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere dig og handle på dine vegne. Du er selv fuldmagtsgiver.

Selvom du opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du en dag bliver syg, mentalt svækket mv.

En fremtidsfuldmagt er et privat og selvvalgt alternativ til værgemål.

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt skal for at være gyldig først tinglyses og herefter noteres hos en notar. Fuldmagten skal tinglyses på tinglysning.dk og både fuldmagtsgiver (den, der giver fuldmagten) og fuldmægtigen (den, der bliver tildelt en fuldmagt) skal underskrive med NemId. 

Når fuldmagten er tinglyst, skal fuldmagten noteres hos notaren. Dette gøres ved at fuldmagtsgiver møder op hos notaren i skifteretten og underskriver fuldmagten. 

Fuldmagtens indhold:

En fremtidsfuldmagt kan omfatte økonomiske og personlige forhold. Det betyder, at fremtidsfuldmægtigen kan handle på dine vegne og repræsentere dig inden for de områder, som du har bestemt, at fuldmagten skal omfatte.

Økonomiske forhold omfatter bl.a. adgangen til at lave betalingsaftaler med banker, omlægge lån i fast ejendom og ansøge om offentlige ydelser. Personlige forhold omfatter bl.a. adgangen til at søge om offentlig hjælp (f.eks. hjemmehjælp), komme med ønsker til pleje og omsorg af dig og bede om aktindsigt i din patientjournal.

En fremtidsfuldmagt kan omfatte alle beslutninger (dvs. både økonomiske og personlige), så fuldmægtigen kan handle fuldt ud på dine vegne. Dette vælger de fleste. Det er også muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, der kun giver fuldmægtigen ret til at handle på vegne af dig rent økonomisk eller rent personligt.

Du kan selv bestemme, hvad fuldmagten skal omfatte, når du opretter en fremtidsfuldmagt hos Fairjura.

Hvordan kommer fuldmagten i anvendelse?

Fremtidsfuldmagten sættes i kraft ved, at din fuldmægtig (eller evt. dig selv) anmoder Familieretshuset (tidligere statsforvaltningen) herom. Det er først herefter, at fremtidsfuldmagten får virkning. Din fuldmægtig kan først bede Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, når du er i den tilstand, som fremtidsfuldmagten er betinget af, dvs. den dag du som følge af sygdom, svækket mental funktion, helbred el.lign. ikke længere har evnen til at varetage dine personlige og/eller økonomiske forhold.

Når din fremtidsfuldmægtig beder Familieretshuset om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, skal han/hun samtidig:

  • fremlægge en lægeerklæring om din tilstand for Familieretshuset,
  • erklære at han/hun har talt med dig og din ægtefælle eller samlever om indgivelsen af anmodningen, og
  • have underrettet dine nærmeste pårørende om indgivelsen.

Herefter tager Familieretshuset stilling til, om fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft. Dette koster et gebyr på 900 kr.


LÆS MEGET MERE OM FREMTIDSFULDMAGTER HER